• DSC01096.jpg
 • DSC01104.jpg
 • DSC01119.jpg
 • DSC01154.jpg
 • DSC04070k.jpg
 • DSC04095K.JPG
 • DSC04392a.jpg
 • DSC05377a.jpg
 • DSC06152a.jpg
 • DSC06494a.jpg
 • DSC08334a.jpg
 • DSC08521a.jpg
 • DSC_0001.JPG
 • DSC_0006.JPG
 • IMGP0376.JPG
 • IMGP9004K.JPG

Statut

STATUT BOLESŁAWIECKIEGO STOWARZYSZENIA KAWALERYJSKIEGO IM. 6. PUŁKU UŁANÓW KANIOWSKICH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Stowarzyszenie nosi nazwę „Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich” i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem. § 2 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów sta-tutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bolesławiec (województwo dolnośląskie). § 3 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami). 2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 3. Stowarzyszenie może używać sztandaru, mundurów, odznak, odznaczeń, pieczęci, własnych znaków graficznych i legitymacji określonych w przepisach szczegółowych Stowarzyszenia, re-spektując obowiązujący system prawny RP i tradycje kawaleryjskie. § 4 1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji, jeżeli nie jest to sprzeczne ze statutem i nie narusza zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których RP jest stroną. 2. Działalność partii politycznych w ramach Stowarzyszenia jest zabroniona. Członkowie Stowa-rzyszenia nie mają prawa posługiwać się jego nazwą i symboliką w działalności na rzecz partii poli-tycznych. Indywidualna przynależność członków Stowarzyszenia do partii politycznych jest dozwo-lona. 3. Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. We wszystkich formach aktywności organizowanych przez Stowarzyszenie mogą brać udział zarówno członkowie, jak i osoby niezrzeszone. 4. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. § 5 1. Barwami Stowarzyszenia są błękit królewski i biel. 2. Stowarzyszenie obchodzi swe święto 11 maja. Rozdział II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI § 6 Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1. kultywowanie tradycji kawalerii polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji 6. Pułku Ułanów Kaniowskich, 2. upowszechnianie wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej, 3. utworzenie bolesławieckiej sekcji kawaleryjskiej w barwach 6. Pułku Ułanów Kaniowskich jako jednostki reprezentacyjnej Miasta Bolesławiec, 4. kształtowanie w społeczeństwie postaw patriotycznych oraz poszanowania dla symboli na-rodowych, 5. działania w zakresie edukacji, upowszechnianie wiedzy historycznej wśród dzieci i mło-dzieży, 6. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu jeździeckiego jako tradycji narodowej oraz szko-lenia jeźdźca i konia w oparciu o doświadczenia jazdy polskiej, 7. kształtowanie postawy poszanowania dla środowiska naturalnego, 8. organizacja, współdziałanie, udział w uroczystościach i przedsięwzięciach o charakterze pa-triotycznym, 9. integracja członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, sportową i towarzyską, 10. promocja Bolesławca oraz powiatu bolesławieckiego. § 7 Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich członków Stowarzyszenia oraz podno-szenia ich poziomu wiedzy i praktycznych umiejętności jeździeckich, 2. organizowanie spotkań, uroczystości i innych przedsięwzięć związanych z upamiętnianiem wydarzeń patriotycznych i tradycją kawaleryjską, 3. współpracę z jednostkami oświatowymi w zakresie edukacji historyczno – patriotycznej wśród dzieci i młodzieży, prowadzenie spotkań i lekcji historii, 4. współpracę z jednostkami samorządu lokalnego, 5. współpracę z wojskiem, innymi organizacjami i stowarzyszeniami kawaleryjskimi, a także lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych, 6. udział w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia oraz w lokalnych uroczystościach o charakterze patriotycznym, 7. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia, 8. publikacje zgodne z celami statutowymi oraz prowadzenie własnej strony internetowej. Rozdział III CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI § 8 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: a) członków zwyczajnych, b) członków zwyczajnych – „ułanów”, c) członków wspierających, d) członków honorowych. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i pragnący aktywnie realizować jego założenia statutowe. 3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w Stowarzy-szeniu przez swojego przedstawiciela. 4. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych. 5. Osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czyn-nego i biernego prawa wyborczego. 6. Osoby małoletnie poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli usta-wowych, nie korzystają jednak z czynnego i biernego prawa wyborczego ani nie mogą brać udziału w głosowaniach na walnych zebraniach członków. 7. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy mający lub niemający miejsca zamieszkania na terenie RP. 8. Przynależność członka do Stowarzyszenia jest potwierdzana następującymi dokumentami: a) legitymacją członka zwyczajnego, b) legitymacją członka zwyczajnego – „ułana”, c) dyplomem członka wspierającego, d) dyplomem członka honorowego. § 9 1. Członek zwyczajny ma prawo: a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia (z zastrzeżeniem §8 pkt 6), c) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu, d) zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia, e) zaskarżać uchwały lub orzeczenia władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich, f) korzystać z mienia i pomocy Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, g) być upoważnionym przez Zarząd Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w trakcie wystąpień oficjalnych. 2. Członek zwyczajny – „ułan” ma ponadto prawo nosić mundur i odznakę Stowarzyszenia zgodnie z regulaminami umundurowania i odznaki. 3. Członek zwyczajny obowiązany jest do: a) przestrzegania przepisów statutu i regulaminów, b) podporządkowania się decyzjom władz statutowych w sprawach dotyczących Stowarzysze-nia, c) opłacania składek i innych świadczeń ustalonych decyzją władz Stowarzyszenia, d) przestrzegania zasad etyki członka Stowarzyszenia, e) czynnego uczestnictwa w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, propagowania jego działalności, f) dbania o wizerunek i dobre imię Stowarzyszenia, g) kultury osobistej, poszanowania innych, koleżeństwa i wzajemnej pomocy, h) dbania zarówno o mienie Stowarzyszenia, jak i o konie. 4. Członek zwyczajny oraz członek zwyczajny – „ułan” w szczególnych okolicznościach mogą zo-stać zwolnieni od płacenia składki/składek członkowskich na mocy uchwały Zarządu. § 10 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc (finansową, organizacyjną lub rzeczową) i zostanie przy-jęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. 2. Członek wspierający ma prawo: a) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, b) uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu, c) zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności i funkcjonowania Stowarzyszenia, d) korzystać z mienia i pomocy Stowarzyszenia za zgodą Zarządu Stowarzyszenia. 3. Członek wspierający ma obowiązek udzielać Stowarzyszeniu zadeklarowaną pomoc oraz prze-strzegać w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 4. Członek wspierający jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.   § 11 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój lub funkcjonowanie Stowarzyszenia. 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 3. Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia z głosem doradczym. Poza tym posiada takie pra-wa, jak członek zwyczajny. 4. Członkowie honorowi nie podlegają żadnym obowiązkom poza godnym reprezentowaniem Sto-warzyszenia. 5. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich. § 12 1. Decyzję o przyjęciu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po spełnieniu przez kandydata następujących warunków: a) wypełnieniu deklaracji członkowskiej, która powinna zawierać następujące dane: imię i na-zwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzysze-nia, w przypadku małoletnich kandydatów (poniżej 18 lat) – zgodę opiekunów prawnych / przedstawicieli ustawowych, b) przedstawienia rekomendacji przynajmniej 2 członków Stowarzyszenia, c) uiszczenie przynajmniej połowy opłaty wpisowej. 2. Członkiem zwyczajnym – „ułanem” można zostać po spełnieniu wymagań określonych w regu-laminach umundurowania i odznaki. 3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie: a) śmierci członka, b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, c) dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia, d) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych i obywatelskich na podstawie prawomocne-go wyroku sądowego, e) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu za działalność sprzeczną z prawem i statutem, od tej decyzji przysługuje mu prawo odwołania się do Walnego Zebrania (termin 14 dni), f) wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego z powodu: i. naruszenia postanowień statutu, ii. 12-miesięcznego zalegania w opłacaniu składek, iii. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 1 roku, iv. notorycznego uchylania się od udziału w działalności Stowarzyszenia, v. działania na szkodę Stowarzyszenia, g) rozwiązania Stowarzyszenia. 4. Sąd Koleżeński wydaje opinię o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia, natomiast decyzja o wykluczeniu należy do Walnego Zebrania. 5. W uzasadnionych przypadkach kwalifikujących do ustania członkostwa na mocy decyzji Sądu Koleżeńskiego Zarząd w drodze uchwały może ze skutkiem natychmiastowym zawiesić w prawach członkowskich członka Stowarzyszenia, przekazując taką informację na piśmie Sądowi Koleżeń-skiemu. Zawieszony członek traci czasowo wszystkie prawa, z wyjątkiem zaskarżania uchwał oraz orzeczeń władz Stowarzyszenia w swojej sprawie. Zawieszenie może trwać do 3 miesięcy, jednak nie dłużej niż do najbliższego Walnego Zebrania ogłoszonego po podjęciu uchwały o zawieszeniu członka. W tym okresie Sąd Koleżeński musi wydać orzeczenie w sprawie. 6. Członek może złożyć do Zarządu wniosek o zawieszenie w prawach i obowiązkach na czas okre-ślony, przedstawiając uzasadnienie. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały. Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA § 13 1. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zebranie, b) Zarząd, c) Komisja Rewizyjna, d) Sąd Koleżeński. 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W przy-padku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 21 dni po terminie pierwszym. Wtedy uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod wa-runkiem, że liczba dokooptowanych członków Zarządu nie przekroczy 1/3 oraz Komisji Rewizyjnej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym wypadku Zarząd zwołuje Walne Ze-branie w celu odbycia wyborów uzupełniających. 4. Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek: a) upływu kadencji, b) ustania członkostwa w stowarzyszeniu, c) zrzeczenia się udziału w tych organach, d) odwołania przez Walne Zebranie. 5. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, o ile statut nie stanowi inaczej. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek jednego członka Zarządu oraz obowiązkowo w sprawach oso-bowych. § 14 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie może być: a) zwyczajne, b) nadzwyczajne, c) sprawozdawczo – wyborcze. 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku, a spra-wozdawczo – wyborcze co 3 lata. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 31 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których było zwołane. 6. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia członków co naj-mniej 14 dni przed terminem zebrania. 7. Zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zebranie może być jednocześnie zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. 8. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia, b) uchwalanie statutu i jego zmian, c) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, d) zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia, e) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, f) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, g) ustalanie wysokości składek członkowskich, h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, i) nadawanie i odbieranie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia, j) ocenianie działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.   § 15 1. Zarząd składa się z 6 osób, w tym wybranego przez Walne Zebranie Prezesa. Na pierwszym po-siedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, a także skarbnika i sekretarza. 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa. 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 4. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej 50% członków. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa. 5. Stowarzyszenie reprezentuje i działa w jego imieniu Prezes lub członkowie Stowarzyszenia upo-ważnieni przez Zarząd. 6. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa jego obowiązki na czas określony przejmuje Wiceprezes. 7. Do zakresu działania Zarządu należy: a) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, b) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia (decyzje będą podejmowane na jednym do-rocznym Walnym Zebraniu), c) zwoływanie Walnego Zebrania, d) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających, e) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie statusu członka honorowego, f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, g) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich, h) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, i) zarządzanie majątkiem ruchomym i nieruchomym Stowarzyszenia, j) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do wzięcia udziału w przed-sięwzięciach przez nie organizowanych, k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami na-czelnymi innych organizacji, l) uchwalanie zasad zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników, wykonanie określonych za-dań zleca w oparciu o umowę-zlecenie podmiotowi gospodarczemu – osobie prawnej lub fi-zycznej, m) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania, zawieszania i skreślania członków Stowa-rzyszenia, n) propozycje uchwał w sprawach wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia i re-gulaminu Zarządu. § 16 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie. § 17 1. Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do rozstrzygania sporów pomiędzy człon-kami Stowarzyszenia oraz pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia, także decydowania w sprawach nieprzestrzegania statutu i regulaminów Stowarzyszenia. 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego. 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. 4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego są ważne, jeżeli obecnych jest co najmniej dwóch jego członków. Uchwały podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 5. Sąd Koleżeński ma prawo do: a) wglądu w dokumentację Stowarzyszenia, b) żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień do-tyczących rozpatrywanych spraw, c) udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. 6. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony. 7. Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w formie pisemnej, które zobowiązany jest wysłać lub dorę-czyć osobiście w terminie 7 dni od dnia orzeczenia osobom lub władzom, których ono dotyczy. 8. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia zapoznania się z orzeczeniem. 9. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary: a) upomnienia, b) nagany, c) zawieszenia we wszystkich lub wybranych prawach członka Stowarzyszenia od 3 do 6 mie-sięcy, d) nakazania wykonania pracy, e) wykluczenia ze Stowarzyszenia, f) stałego lub czasowego pozbawienia prawa do noszenia munduru. Rozdział V MAJĄTEK I FUNDUSZE § 18 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: a) składki członkowskie, b) dotacje i inne środki przekazane na prowadzenie zadań i akcji zleconych przez organy ad-ministracji państwowej i samorządowej oraz podmioty gospodarcze, c) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług, d) wpływy z działalności statutowej, e) darowizny, zapisy i spadki, f) dochody z ofiarności publicznej, g) dochody z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia, h) dochody z nieruchomości i ruchomości, będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzy-szenia. 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku. No-wo przyjęci członkowie opłacają składki w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 4. Wysokość składek określa Walne Zebranie uchwałą podjętą większością głosów. 5. Dochód Stowarzyszenia przeznacza się w całości na działalność statutową Stowarzyszenia. 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Środki pieniężne są przechowywane na rachunku bankowym Stowarzyszenia. 8. Decyzje z sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po uchwale podjętej przez Walne Zebranie większością głosów. 9. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, upraw-nione są działające łącznie dwie osoby ze składu Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa lub Wi-ceprezesa. Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA § 19 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów (2/3), przy obecności przynajmniej połowy upraw-nionych do głosowania. 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowa-dzenia likwidacji, przeznaczenia majątku Stowarzyszenia oraz wybiera osobę likwidatora.